گروه نگاه شمس کار خود را از سال ۱۳۹۶ شروع کرده و با دیدگاه این که زندگی هر انسان را خود شخص می سازد . شروع به تهیه ی آموزش چگونگی ساختن زندگی خوب کرده است .

این گروه به مدیریت امین شمس یکی از روانشناسان و محققان حرفه ای درباره موفقیت در زندگی است.

امیدواریم  بتوانیم با آموزش های خود به شما دوستان عزیز کمک نماییم.